Algemene voorwaarden van Ecoos voor advies, begeleiding en coaching

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst gesloten tussen Ecoos en de klant voor advies, begeleiding en coaching door Ecoos. De klant erkent van de voorwaarden kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen.

2. Kwaliteit

 1. Ecoos zet zich ervoor in de voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening naar haar beste professionele vermogen uit te voeren.
 2. Om dat mogelijk te maken draagt de klant er zorg voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Ecoos te verstrekken.

3. Offerte en overeenkomst

 1. Een offerte uitgebracht door Ecoos aan de klant is geldig voor de termijn die in de offerte is vermeld.
 2. Door het ondertekenen van een offerte van Ecoos binnen deze termijn verbindt de klant zich en ontstaat een overeenkomst tussen de klant en Ecoos voor het uitvoeren door Ecoos van de diensten die omschreven zijn in de offerte.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW. Eventuele belastingen of heffingen die van toepassing zijn op de dienstverlening zijn ten laste van de klant.

4. Duur en beeindiging van de overeenkomst

 1. Partijen kunnen een overeenkomst in onderling overleg verlengen voor een nieuwe, door hen overeen te komen termijn.
 2. Onder voorbehoud van de hiernavolgende bepalingen 4.3 en 4.4, kunnen partijen de overeenkomst op ieder moment schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van één maand.
 3. Ecoos heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling in geval van overmacht of indien de klant zijn/haar verplichtingen niet nakomt, met name indien de klant de door Ecoos gefactureerde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt. De tot de beëindiging van de overeenkomst door Ecoos verrichtte diensten worden in rekening gebracht in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.
 4. Ecoos is eveneens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling indien de klant (als natuurlijke of als rechtspersoon) een procedure tot faillissement heeft ingeleid of indien de klant (rechtspersoon) een procedure tot ontbinding heeft ingeleid.

5. Annulering van afspraken

 1. Voor een eventuele annulering van afspraken worden geen kosten in rekening gebracht door Ecoos indien de klant een gemaakte afspraak tenminste 48 uur voor het tijdstip van de gemaakte afspraak annuleert.
 2. Indien de klant een gemaakte afspraak minder dan 48 uur voor de aanvang ervan annuleert of niet nakomt, is Ecoos gerechtigd de kosten van de afspraak in rekening te brengen.

6. Betaling

 1. De klant dient gefactureerde bedragen binnen 15 dagen na factuurdatum over te maken op Triodos rekeningnummer BE28 5230 8111 5620 ten name van Nathalie Vanderkindere.
 2. Enige betwisting met betrekking tot een factuur van Ecoos dient binnen 15 dagen na factuurdatum schriftelijk medegedeeld te worden aan Ecoos. Na deze termijn wordt de factuur geacht geaccepteerd te zijn.
 3. Indien de betaling slechts gedeeltelijk of niet binnen 22 dagen geschiedt, is zonder voorafgaande ingebrekestelling een vermeerdering verschuldigd van 10 euro per maand van te late betaling, en dit onverminderd eventuele gerechtelijke en andere kosten van welke aard dan ook verbonden aan de incassering van de onbetaalde bedragen.

7. Privacy

 1. Ecoos verplicht zich gegevens van persoonlijke aard te behandelen in overeenstemming met de wet van 31 juli 2018 betreffende de bescherming van het persoonlijke leven met betrekking tot de behandeling van gegevens van persoonlijke aard. Ecoos zal alle vereiste zorgvuldigheid betrachten om de vertrouwelijkheid te waarborgen van de gegevens die door de klant verstrekt zijn in het kader van de door Ecoos verrichte diensten.

8. Overmacht

 1. Geen der partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van verplichtingen die vervat zijn in de overeenkomst of eruit voortvloeien, indien het niet uitvoeren te wijten is aan overmacht (zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van een naaste verwante of andere omstandigheden van overmacht, zoals brand of overstroming).
 2. De partij die wordt getroffen door een situatie van overmacht, informeert de andere partij zo spoedig mogelijk.
 3. De partijen komen in zulke gevallen zo spoedig mogelijk overeen op welke wijze zij gevolg zullen geven aan de situatie en aan de verdere uitvoering van de overeenkomst.
 4. In geval van annulering van een afspraak of van een deel van het advies-, begeleidings- of coachingstraject op grond van overmacht is Ecoos niet gehouden om de klant schadeloos te stellen voor eventuele schade die uit de annulering kan voortvloeien.

9. Aansprakelijkheid

 1. Ecoos is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, emotionele of andere schade (inclusief eventuele bedrijfsschade) die zou kunnen voortvloeien uit beslissingen die de klant heeft genomen, al dan niet in overleg met Ecoos. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die de klant zelf maakt in het kader van de opdracht die de klant aan Ecoos heeft toevertrouwd.
 2. Ecoos is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Ecoos is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien aan personen of zaken toegebrachte schade voortvloeit uit door Ecoos verrichte diensten en waarvoor Ecoos aansprakelijkheid aanvaardt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de schadeloosstelling waarop de klant recht heeft uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die door Ecoos is afgesloten (vermeerderd met het eigen risico dat Ecoos krachtens deze verzekering draagt).
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadeloosstelling is dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk aan Ecoos heeft medegedeeld en voor zover Ecoos niet in staat is geweest binnen een redelijke termijn de schade ongedaan te maken.

10. Auteursrecht

 1. De logo’s, merken, foto’s en modellen die voorkomen in de documenten van Ecoos zijn de eigendom van Ecoos.
 2. De reproductie van logo’s, merken, foto’s of modellen, met commerciële of niet-commerciële doeleinden, is, ongeacht de drager ervan, verboden, tenzij het gebruik plaatsvindt met instemming van Ecoos of van de eventuele andere rechthebbenden en, in dat geval, mits de bron uitdrukkelijk vermeldt wordt.

11. Onafhankelijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Het feit dat Ecoos enige voorwaarde van de overeenkomst die ten gunste is van Ecoos niet toepast, kan niet geïnterpreteerd noch ingeroepen worden als zijnde een afzien ervan door Ecoos. Indien een of meerdere van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig zouden worden verklaard, zal deze omstandigheid niet tot gevolg hebben dat deze algemene voorwaarden in hun geheel ongeldig worden, noch dat de uitvoering van de andere voorwaarden verhinderd wordt. Partijen zetten zich ervoor in onmiddellijk en te goeder trouw een of meerdere nieuwe voorwaarden overeen te komen met gelijkwaardige economische gevolgen als die van de ongeldig verklaarde voorwaarde(n).

12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 1. In geval van een geschil zullen partijen al het nodige doen om het geschil in onderling overleg op te lossen alvorens een eventuele gerechtelijke procedure in te leiden.
 2. Aangaande enig geschil omtrent de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van enig ander recht. De daarvoor bevoegde jurisdictie is het gerecht van arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

Breendonk, 1/10/2019